skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invasive Listeria monocytogenes infection after liver transplantation: a life-threatening condition

Sartor, Catherine ; Grégoire, Emilie ; Albanèse, Jacques ; Fournier, Pierre-Edouard

The Lancet, 10 January 2015, Vol.385(9963), pp.200-200 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61831-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invasive Listeria monocytogenes infection after liver transplantation: a life-threatening condition

Sartor, Catherine ; Gregoire, Emilie ; Albanese, Jacques ; Fournier, Pierre-Edouard

The Lancet, Jan 10, 2015, Vol.385(9963), p.200 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invasive Listeria monocytogenes infection after liver transplantation: a life-threatening condition

Sartor, Catherine ; Gregoire, Emilie ; Albanese, Jacques ; Fournier, Pierre - Edouard

The Lancet, Jan 10, 2015, Vol.385(9963), p.200 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invasive Listeria monocytogenes infection after liver transplantation: a life-threatening condition

Sartor, Catherine ; Gregoire, Emilie ; Albanese, Jacques ; Fournier, Pierre-Edouard

The Lancet, Jan 10, Vol.385(9963), p.200 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

5
Invasive Listeria monocytogenes infection after liver transplantation: a life-threatening condition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invasive Listeria monocytogenes infection after liver transplantation: a life-threatening condition

Sartor, Catherine ; Grégoire, Emilie ; Albanèse, Jacques ; Fournier, Pierre-Edouard

The Lancet, 01/2015, Vol.385(9963), p.200 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61831-6

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invasive Listeria monocytogenes infection after liver transplantation: a life-threatening condition

Sartor, Catherine ; Grégoire, Emilie ; Albanèse, Jacques ; Fournier, Pierre-Edouard

Lancet (London, England), 10 January 2015, Vol.385(9963), pp.200 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 25706469 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61831-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...