skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of pressure on the eutectic or eutectoid temperatures of the CdPb, CdSn, PbSn and CdPbSn systems

Zhou, Weiya ; Shen, Zhongyi ; Yin, Xiujun ; Zhang, Yun ; Zhao, Muyu

Journal of The Less-Common Metals, 1988, Vol.143(1), pp.59-69

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0022-5088 ; DOI: 10.1016/0022-5088(88)90030-6

Toàn văn không sẵn có

2
Effects of pressure on the eutectic or eutectoid temperatures of the CdPb, CdSn, PbSn and CdPbSn systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of pressure on the eutectic or eutectoid temperatures of the CdPb, CdSn, PbSn and CdPbSn systems

Zhou, Weiya ; Shen, Zhongyi ; Yin, Xiujun ; Zhang, Yun ; Zhao, Muyu

Journal of the Less Common Metals, 10/1988, Vol.143(1-2), pp.59-69

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00225088 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-5088(88)90030-6

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...