skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Deciphering the factors influencing the discrepant fate of antibiotic resistance genes in sludge and water phases during municipal wastewater treatment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deciphering the factors influencing the discrepant fate of antibiotic resistance genes in sludge and water phases during municipal wastewater treatment

Zhang, Junya ; Yang, Min ; Zhong, Hui ; Liu, Mengmeng ; Sui, Qianwen ; Zheng, Libing ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, 10/2018, Vol.265, C, pp.310-319 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09608524 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2018.06.021

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deciphering the factors influencing the discrepant fate of antibiotic resistance genes in sludge and water phases during municipal wastewater treatment.(Report)

Zhang, Junya ; Yang, Min ; Zhong, Hui ; Liu, Mengmeng ; Sui, Qianwen ; Zheng, Libing ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, 2018, Vol.265, p.310 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.06.021

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deciphering the factors influencing the discrepant fate of antibiotic resistance genes in sludge and water phases during municipal wastewater treatment

Zhang, Junya ; Yang, Min ; Zhong, Hui ; Liu, Mengmeng ; Sui, Qianwen ; Zheng, Libing ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, October 2018, Vol.265, pp.310-319 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.06.021

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deciphering the factors influencing the discrepant fate of antibiotic resistance genes in sludge and water phases during municipal wastewater treatment

Zhang, Junya ; Yang, Min ; Zhong, Hui ; Liu, Mengmeng ; Sui, Qianwen ; Zheng, Libing ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong

Bioresource technology, October 2018, Vol.265, pp.310-319 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-2976 ; PMID: 29909361 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.06.021

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...