skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing biochemical changes and energetic costs in gastropods with different developmental modes: Crepipatella dilatata and C. fecunda

Chaparro, O. ; Lincoqueo, L. ; Schmidt, A. ; Veliz, D. ; Pechenik, J.

Marine Biology, 2012, Vol.159(1), pp.45-56 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0025-3162 ; E-ISSN: 1432-1793 ; DOI: 10.1007/s00227-011-1788-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing biochemical changes and energetic costs in gastropods with different developmental modes: Crepipatella dilatata and C. fecunda.(Original Paper)(Report)

Chaparro, O. R. ; Lincoqueo, L. A. ; Schmidt, A. J. ; Veliz, D. ; Pechenik, J. A.

Marine Biology, 2012, Vol.159(1), p.45(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0025-3162 ; DOI: 10.1007/s00227-011-1788-2

Toàn văn sẵn có

3
Comparing biochemical changes and energetic costs in gastropods with different developmental modes: Crepipatella dilatata and C. fecunda
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing biochemical changes and energetic costs in gastropods with different developmental modes: Crepipatella dilatata and C. fecunda

Chaparro, O. R. ; Lincoqueo, L. A. ; Schmidt, A. J. ; Veliz, D. ; Pechenik, J. A.

Marine Biology, 1/2012, Vol.159(1), pp.45-56 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0025-3162 ; E-ISSN: 1432-1793 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00227-011-1788-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...