skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunoreactive determinants of CA 125 in women with endometriosis.

Mojiminiyi, O A ; Bramwell, M E ; Kennedy, S H ; Shepstone, B J ; Humm, S M ; Barlow, D H

Journal of Clinical Pathology, 1 December 1989, Vol.42(12), p.1272 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 0021-9746 ; E-ISSN: 1472-4146 ; DOI: 10.1136/jcp.42.12.1272 ; PMID: 2482302

Toàn văn sẵn có

2
Immunoreactive determinants of CA 125 in women with endometriosis.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunoreactive determinants of CA 125 in women with endometriosis.

Mojiminiyi, O A ; Bramwell, M E ; Kennedy, S H ; Shepstone, B J ; Humm, S M ; Barlow, D H

Journal of Clinical Pathology, 12/01/1989, Vol.42(12), pp.1272-1275 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9746 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/jcp.42.12.1272

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunoreactive determinants of CA 125 in women with endometriosis

Mojiminiyi, O A ; Bramwell, M E ; Kennedy, S H ; Shepstone, B J ; Humm, S M ; Barlow, D H

Journal of clinical pathology, December 1989, Vol.42(12), pp.1272-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0021-9746 ; PMID: 2482302 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...