skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting multiple perspectives in feature-based configuration

Hubaux, Arnaud ; Heymans, Patrick ; Schobbens, Pierre-Yves ; Deridder, Dirk ; Abbasi, Ebrahim

Software & Systems Modeling, 2013, Vol.12(3), pp.641-663 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-011-0220-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting multiple perspectives in feature-based configuration.(Report)

Hubaux, Arnaud ; Heymans, Patrick ; Schobbens, Pierre - Yves ; Deridder, Dirk ; Abbasi, Ebrahim Khalil

Software and Systems Modeling, July, 2013, Vol.12(3), p.641(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1619-1366

Toàn văn sẵn có

3
Supporting multiple perspectives in feature-based configuration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting multiple perspectives in feature-based configuration

Hubaux, Arnaud ; Heymans, Patrick ; Schobbens, Pierre-Yves ; Deridder, Dirk ; Abbasi, Ebrahim Khalil

Software & Systems Modeling, 7/2013, Vol.12(3), pp.641-663 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10270-011-0220-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting Multiple Perspectives in Feature-based Configuration

Hubaux, Arnaud ; Heymans, Patrick ; Schobbens, Pierre-Yves ; Abbasi, Ebrahim Khalil ; Deridder, Dirk; Heymans, Patrick (Editor)

Software and Systems Modeling, 05 October 2011 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-011-0220-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...