skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles phase stability, bonding, and electronic structure of actinide metals

Soderlind, P; Soderlind, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 25, 2016 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1016/j.elspec.2013.11.009

Toàn văn sẵn có

2
First-principles phase stability, bonding, and electronic structure of actinide metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles phase stability, bonding, and electronic structure of actinide metals

Söderlind, Per

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 06/2014, Vol.194, C, pp.2-7 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03682048 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.elspec.2013.11.009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles phase stability, bonding, and electronic structure of actinide metals

Söderlind, Per

Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, June 2014, Vol.194, pp.2-7 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0368-2048 ; E-ISSN: 1873-2526 ; DOI: 10.1016/j.elspec.2013.11.009

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles phase stability, bonding, and electronic structure of actinide metals

Soderlind, P.

JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA Volume: 194 Pages: 2-7 Special Issue: SI DOI: 10.1016/j.elspec.2013.11.009 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1608.07203

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...