skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The GENCODE v7 catalog of human long noncoding RNAs: Analysis of their gene structure, evolution, and expression
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The GENCODE v7 catalog of human long noncoding RNAs: Analysis of their gene structure, evolution, and expression

Derrien, T. ; Johnson, R. ; Bussotti, G. ; Tanzer, A. ; Djebali, S. ; Tilgner, H. ; Guernec, G. ; Martin, D. ; Merkel, A. ; Knowles, D. G. ; Lagarde, J. ; Veeravalli, L. ; Ruan, X. ; Ruan, Y. ; Lassmann, T. ; Carninci, P. ; Brown, J. B. ; Lipovich, L. ; Gonzalez, J. M. ; Thomas, M. ; Davis, C. A. ; Shiekhattar, R. ; Gingeras, T. R. ; Hubbard, T. J. ; Notredame, C. ; Harrow, J. ; Guigo, R.

Genome Research, 09/01/2012, Vol.22(9), pp.1775-1789 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.132159.111

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The GENCODE v7 catalog of human long noncoding RNAs: analysis of their gene structure, evolution, and expression

Derrien, Thomas ; Johnson, Rory ; Bussotti, Giovanni, 1983 - ; Tanzer, Andrea ; Djebali, Sarah ; Tilgner, Hagen, 1980 - ; Guernec, Gregory ; Martin, David ; Merkel, Angelika ; Knowles, David G. ; Lagarde, Julien ; Veeravalli, Lavanya ; Ruan, Xiaoan ; Ruan, Yijun ; Lassmann, Timo ; Carninci, Piero ; Brown, James B. ; Lipovich, Leonard ; González, José M. ; Thomas, Mark ; Davis, Carrie A. ; Shiekhattar, Ramin ; Gingeras, Thomas R. ; Hubbard, Tim J. ; Notredame, Cedric ; Harrow, Jennifer ; Guigó Serra, Roderic

Universitat Pompeu Fabra

ISSN: 1088-9051 ; DOI: 10.1101/gr.132159.111

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The GENCODE v7 catalog of human long noncoding RNAs: analysis of their gene structure, evolution, and expression

Derrien, Thomas ; Johnson, Rory ; Bussotti, Giovanni ; Tanzer, Andrea ; Djebali, Sarah ; Tilgner, Hagen ; Guernec, Gregory ; Martin, David ; Merkel, Angelika ; Knowles, David G ; Lagarde, Julien ; Veeravalli, Lavanya ; Ruan, Xiaoan ; Ruan, Yijun ; Lassmann, Timo ; Carninci, Piero ; Brown, James B ; Lipovich, Leonard ; Gonzalez, Jose M ; Thomas, Mark ; Davis, Carrie A ; Shiekhattar, Ramin ; Gingeras, Thomas R ; Hubbard, Tim J ; Notredame, Cedric ; Harrow, Jennifer ; Guigó, Roderic

Genome research, September 2012, Vol.22(9), pp.1775-89 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1549-5469 ; PMID: 22955988 Version:1 ; DOI: 10.1101/gr.132159.111

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The GENCODE v7 catalog of human long noncoding RNAs: Analysis of their gene structure, evolution, and expression

Derrien, Thomas ; Johnson, Rory ; Bussotti, Giovanni ; Tanzer, Andrea ; Djebali, Sarah ; Tilgner, Hagen ; Guernec, Grégory ; Martin, David ; Merkel, Angelika ; Knowles, David G ; Lagarde, Julien ; Veeravalli, Lavanya ; Ruan, Xiaoan ; Ruan, Yijun ; Lassmann, Timo ; Carninci, Piero ; Brown, James B ; Lipovich, Leonard ; Gonzales, José-Manuel

Genome Research, 2012, Vol.22, pp.1775-1789 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1088-9051 ; E-ISSN: 1549-5469 ; DOI: 10.1101/gr.132159.111

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...