skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mobile applications: Status and trends
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile applications: Status and trends

Gavalas, Damianos ; Bellavista, Paolo ; Cao, Jiannong ; Issarny, Valérie

Journal of Systems and Software, 11/2011, Vol.84(11), pp.1823-1826 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01641212 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2011.07.035

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile applications: Status and trends

Gavalas, Damianos ; Bellavista, Paolo ; Cao, Jiannong ; Issarny, Valérie

The Journal of Systems & Software, 2011, Vol.84(11), pp.1823-1826 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/j.jss.2011.07.035

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...