skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for piRNA 2'-O-methylated 3'-end recognition by Piwi PAZ (Piwi/Argonaute/Zwille) domains.(INAUGURAL ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Tian, Yuan ; Simanshu, Dhirendra K. ; Ma, Jin - Biao ; Patel, Dinshaw J.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 18, 2011, Vol.108(3), p.903(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Basis for piRNA 2-O-methylated 3-end Recognition by Piwi PAZ (Piwi/Argonaute/Awille) Domains

Y Tian ; D Simanshu ; J Ma ; D Patel

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(3) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy, Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1017762108 ; TRN: US201212%%83

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for piRNA 2'-O-methylated 3'-end recognition by Piwi PAZ (Piwi/Argonaute/Zwille) domains

Tian, Yuan ; Simanshu, Dhirendra K. ; Ma, Jin-Biao ; Patel, Dinshaw J.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 January 2011, Vol.108(3), pp.903-910 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for piRNA 2'-O-methylated 3'-end recognition by Piwi PAZ (Piwi/Argonaute/Zwille) domains

Tian, Yuan ; Simanshu, Dhirendra K. ; Ma, Jin-Biao ; Patel, Dinshaw J.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 January 2011, Vol.108(3), pp.903-910 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

5
Structural basis for piRNA 2'-O-methylated 3'-end recognition by Piwi PAZ (Piwi/Argonaute/Zwille) domains
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for piRNA 2'-O-methylated 3'-end recognition by Piwi PAZ (Piwi/Argonaute/Zwille) domains

Tian, Y. ; Simanshu, D. K. ; Ma, J.-B. ; Patel, D. J.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/18/2011, Vol.108(3), pp.903-910 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1017762108

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis for piRNA 2'-O-methylated 3'-end recognition by Piwi PAZ (Piwi/Argonaute/Zwille) domains

Tian, Yuan ; Simanshu, Dhirendra K ; Ma, Jin-Biao ; Patel, Dinshaw J

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 January 2011, Vol.108(3), pp.903-10 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21193640 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1017762108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...