skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Molecular MoS2 Edge Site Mimic for Catalytic Hydrogen Generation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Molecular MoS2 Edge Site Mimic for Catalytic Hydrogen Generation

Karunadasa, H. I. ; Montalvo, E. ; Sun, Y. ; Majda, M. ; Long, J. R. ; Chang, C. J.

Science, 02/10/2012, Vol.335(6069), pp.698-702 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1215868

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A molecular MoS₂ edge site mimic for catalytic hydrogen generation

Karunadasa, Hemamala I ; Montalvo, Elizabeth ; Sun, Yujie ; Majda, Marcin ; Long, Jeffrey R ; Chang, Christopher J

Science (New York, N.Y.), 10 February 2012, Vol.335(6069), pp.698-702 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22323816 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1215868

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...