skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power Adjusting Algorithm: A New Cross-Layer Power Saving Mechanism for Mobile Ad-Hoc Networks

Meng, Jin-Tao ; Yuan, Jian-Rui ; Feng, Sheng-Zhong ; Tan, Lian-Sheng

Journal of Computer Science and Technology, Jan 2013, Vol.28(1), pp.42-53 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10009000 ; E-ISSN: 18604749 ; DOI: 10.1007/s11390-013-1311-y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power Adjusting Algorithm: A New Cross-Layer Power Saving Mechanism for Mobile Ad-Hoc Networks

Meng, Jin-Tao ; Yuan, Jian-Rui ; Feng, Sheng-Zhong ; Tan, Lian-Sheng

Journal of Computer Science and Technology, 2013, Vol.28(1), pp.42-53 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: 10.1007/s11390-013-1311-y

Toàn văn sẵn có

3
Power Adjusting Algorithm: A New Cross-Layer Power Saving Mechanism for Mobile Ad-Hoc Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power Adjusting Algorithm: A New Cross-Layer Power Saving Mechanism for Mobile Ad-Hoc Networks

Meng, Jin-Tao ; Yuan, Jian-Rui ; Feng, Sheng-Zhong ; Tan, Lian-Sheng

Journal of Computer Science and Technology, 1/2013, Vol.28(1), pp.42-53 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11390-013-1311-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...