skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychometric properties of Patient Reported Outcome Measures (PROMs) in patients diagnosed with Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

Shah, Ha ; Dritsaki, M ; Pink, J ; Petrou, S

Health and Quality of Life Outcomes, 27 January 2016 [Tạp chí có phản biện]

Spiral (Imperial College London)

ISSN: 1477-7525 ; ISBN: 10 DOI: 10.1186/s12955-016-0417-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychometric properties of Patient Reported Outcome Measures (PROMs) in patients diagnosed with Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS).(Report)

Shah, Hiral Anil ; Dritsaki, Melina ; Pink, Joshua ; Petrou, Stavros

Health and Quality of Life Outcomes, Jan 27, 2016, Vol.14(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1477-7525 ; DOI: 10.1186/s12955-016-0417-7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychometric properties of Patient Reported Outcome Measures (PROMs) in patients diagnosed with Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS).(Report)

Shah, Hiral Anil ; Dritsaki, Melina ; Pink, Joshua ; Petrou, Stavros

Health and Quality of Life Outcomes, Jan 27, 2016, Vol.14(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1477-7525 ; DOI: 10.1186/s12955-016-0417-7

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychometric properties of Patient Reported Outcome Measures (PROMs) in patients diagnosed with Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

Shah, Hiral Anil ; Dritsaki, Melina ; Pink, Joshua ; Petrou, Stavros

Health and Quality of Life Outcomes, 2016, Vol.14 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1477-7525 ; DOI: 10.1186/s12955-016-0417-7 ; PMCID: 4730714 ; PMID: 26818098

Toàn văn sẵn có

5
Psychometric properties of Patient Reported Outcome Measures (PROMs) in patients diagnosed with Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychometric properties of Patient Reported Outcome Measures (PROMs) in patients diagnosed with Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

Shah, Hiral Anil ; Dritsaki, Melina ; Pink, Joshua ; Petrou, Stavros

Health and Quality of Life Outcomes, 12/2016, Vol.14(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1477-7525 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s12955-016-0417-7

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychometric properties of Patient Reported Outcome Measures (PROMs) in patients diagnosed with Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

Shah, Hiral Anil ; Dritsaki, Melina ; Pink, Joshua ; Petrou, Stavros

Health and quality of life outcomes, 27 January 2016, Vol.14, pp.15 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1477-7525 ; PMID: 26818098 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12955-016-0417-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...