skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MDA Tool Components: a proposal for packaging know-how in model driven development

Bendraou, Reda ; Desfray, Philippe ; Gervais, Marie-Pierre ; Muller, Alexis

Software & Systems Modeling, 2008, Vol.7(3), pp.329-343 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-007-0058-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MDA Tool Components: a proposal for packaging know-how in model driven development.(Report)

Bendraou, Reda ; Desfray, Philippe ; Gervais, Marie - Pierre ; Muller, Alexis

Software and Systems Modeling, July, 2008, Vol.7(3), p.329(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1619-1366

Toàn văn sẵn có

3
MDA Tool Components: a proposal for packaging know-how in model driven development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MDA Tool Components: a proposal for packaging know-how in model driven development

Bendraou, Reda ; Desfray, Philippe ; Gervais, Marie-Pierre ; Muller, Alexis

Software & Systems Modeling, 7/2008, Vol.7(3), pp.329-343 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10270-007-0058-8

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MDA Tool Components: A Proposal for Packaging Know-how in Model Driven Development

Bendraou, Reda ; Desfray, Philippe ; Gervais, Marie-Pierre ; Muller, Alexis

Software and Systems Modeling, July 2008, Vol.7(3), pp.329-343 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-007-0058-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...