skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Geography of Logistics: Market Authority and the Security of Supply Chains

Cowen, Deborah

Annals of the Association of American Geographers, 1 July 2010, Vol.100(3), pp.600-620 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00045608 ; E-ISSN: 14678306

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Geography of Logistics: Market Authority and the Security of Supply Chains

Cowen, Deborah

Annals of the Association of American Geographers, 25 June 2010, Vol.100(3), p.600-620 [Tạp chí có phản biện]

Routledge (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045601003794908

Toàn văn sẵn có

3
A Geography of Logistics: Market Authority and the Security of Supply Chains
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Geography of Logistics: Market Authority and the Security of Supply Chains

Cowen, Deborah

Annals of the Association of American Geographers, 06/25/2010, Vol.100(3), pp.600-620 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00045601003794908

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...