skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Place matters: Contextualizing the roles of religion and race for understanding Americans' attitudes about homosexuality

Adamczyk, Amy ; Boyd, Katharine A ; Hayes, Brittany E

Social Science Research, May 2016, Vol.57, pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0049-089X ; E-ISSN: 1096-0317 ; DOI: 10.1016/j.ssresearch.2016.02.001

Toàn văn sẵn có

2
Place matters: Contextualizing the roles of religion and race for understanding Americans' attitudes about homosexuality
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Place matters: Contextualizing the roles of religion and race for understanding Americans' attitudes about homosexuality

Adamczyk, Amy ; Boyd, Katharine A. ; Hayes, Brittany E.

Social Science Research, 05/2016, Vol.57, C, pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0049089X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.02.001

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Place matters: Contextualizing the roles of religion and race for understanding Americans' attitudes about homosexuality

Adamczyk, Amy ; Boyd, Katharine A ; Hayes, Brittany E

Social science research, May 2016, Vol.57, pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1096-0317 ; PMID: 26973028 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ssresearch.2016.02.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...