skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards task-based linguistic modeling for designing GUIs

Khaddam, Iyad ; Mezhoudi, Nesrine ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 27th Conference on l'interaction homme-machine, 27 October 2015, pp.1-10

ACM Digital Library (Association for Computing Machinery)

ISBN: 9781450338448 ; ISBN: 1450338445 ; DOI: 10.1145/2820619.2820636

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Task-Based Linguistic Modeling for designing GUIs

Khaddam, Iyad ; Mezhoudi, Nesrine ; Vanderdonckt, Jean; IHM'15, Conférence (Editor)

IHM-2015, October 2015, p.a17

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1145/2820619.2820636

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...