skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protean agonism at histamine H3 receptors in vitro and in vivo

Gbahou, F ; Rouleau, A ; Morisset-Lopez, S ; Parmentier, R ; Crochet, S ; Lin, S ; Ligneau, X ; Tardivel-Lacombe, J ; Stark, H ; Schunack, W ; Ganellin, R ; Schwartz, J ; Arrang, J; Legoupil, Laëtitia (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2003, Vol.100(19), pp.11086-11091 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1932276100

Toàn văn sẵn có

2
Protean agonism at histamine H3 receptors in vitro and in vivo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protean agonism at histamine H3 receptors in vitro and in vivo

Gbahou, F. ; Rouleau, A. ; Morisset, S. ; Parmentier, R. ; Crochet, S. ; Lin, J.-S. ; Ligneau, X. ; Tardivel-Lacombe, J. ; Stark, H. ; Schunack, W. ; Ganellin, C. R. ; Schwartz, J.-C. ; Arrang, J.-M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 09/16/2003, Vol.100(19), pp.11086-11091 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1932276100

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...