skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface chemistry variations among a series of laboratory-produced biochars

Mukherjee , A. ; Zimmerman , A.R. ; Harris , W.

Geoderma, 2011, Vol.163(3), pp.247-255 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0016-7061

Truy cập trực tuyến

2
Surface chemistry variations among a series of laboratory-produced biochars
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface chemistry variations among a series of laboratory-produced biochars

Mukherjee, A. ; Zimmerman, A.R. ; Harris, W.

Geoderma, 7/2011, Vol.163(3-4), pp.247-255 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00167061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2011.04.021

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface chemistry variations among a series of laboratory-produced biochars

Mukherjee, A. ; Zimmerman, A. R. ; Harris, W.

Geoderma, July 15, 2011, Vol.163(3-4), p.247(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0016-7061

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface chemistry variations among a series of laboratory-produced biochars

Mukherjee, A ; Zimmerman, A.R ; Harris, W

Geoderma, 2011, Vol.163(3), pp.247-255 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0016-7061 ; E-ISSN: 1872-6259 ; DOI: 10.1016/j.geoderma.2011.04.021

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...