skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HOW DID OBAMA WIN HIS SECOND TERM? MINORITY STUDENTS' PERCEPTIONS AND REACTIONS TO 2012 PRESIDENTIAL ELECTIONS

Murty, Komanduri ; Mccamey, Jimmy

Race, Gender & Class, 2014, Vol.21(1/2), pp.24-35 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10828354

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...