skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A “máquina diplomática cultural” da Quarta República Francesa no Brasil (1946-1958)

Hugo Rogelio Suppo

Meridiano 47, 2016, Vol.17 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 15181219 ; DOI: 10.20889/M47e17004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A "cultural diplomatic machine" of the French Fourth Republic in Brazil (1946-1958)

Hugo Rogelio Suppo

Meridiano 47, 01 March 2016, Vol.17 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1518-1219 ; DOI: 10.20889/M47e17004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A "cultural diplomatic machine" of the French Fourth Republic in Brazil (1946-1958)/A "maquina diplomatica cultural" da Quarta Republica Francesa no Brasil (1946-1958).(Ensayo)

Suppo, Hugo Rogelio

Meridiano 47, 2016, Vol.17 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1518-1219 ; DOI: 10.20889/M47e17004

Toàn văn sẵn có

4
A “máquina diplomática cultural” da Quarta República francesa e o Brasil (1946-1958)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A “máquina diplomática cultural” da Quarta República francesa e o Brasil (1946-1958)

Suppo, Hugo Rogelio

Meridiano 47 - Journal of Global Studies, 03/29/2016, Vol.17(0) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1518-1219 ; DOI: http://dx.doi.org/10.20889/M47e17004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...