skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy Rights Management: Implementation Scenarios

Korba, Larry ; Song, Ronggong ; Yee, George

Information Resources Management Journal (IRMJ), 2007, Vol.20(1), pp.14-27 [Tạp chí có phản biện]

IGI Global

ISSN: 1040-1628 ; DOI: 10.4018/irmj.2007010102

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy rights management: implementation scenarios

Korba, Larry ; Song, Ronggong ; Yee, George

Information Resources Management Journal, Jan-March, 2007, Vol.20(1), p.14(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1040-1628

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy Rights Management: Implementation Scenarios1

Korba, Larry ; Song, Ronggong ; Yee, George

Information Resources Management Journal, Jan-Mar 2007, Vol.20(1), pp.14-27 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10401628 ; E-ISSN: 15337979

Toàn văn sẵn có

4
Privacy Rights Management: Implementation Scenarios
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy Rights Management: Implementation Scenarios

Korba, Larry ; Song, Ronggong ; Yee, George

Information Resources Management Journal, 31/2007, Vol.20(1), pp.14-27 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1040-1628 ; E-ISSN: 1533-7979 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4018/irmj.2007010102

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...