skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A holistic approach to feature modeling for product line requirements engineering

Lee, Jaejoon ; Kang, Kyo ; Sawyer, Pete ; Lee, Hyesun

Requirements Engineering, 2014, Vol.19(4), pp.377-395 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-013-0183-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A holistic approach to feature modeling for product line requirements engineering.(Report)

Lee, Jaejoon ; Kang, Kyo C. ; Sawyer, Pete ; Lee, Hyesun

Requirements Engineering, Nov, 2014, Vol.19(4), p.377(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0947-3602

Toàn văn sẵn có

3
A holistic approach to feature modeling for product line requirements engineering
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A holistic approach to feature modeling for product line requirements engineering

Lee, Jaejoon ; Kang, Kyo C. ; Sawyer, Pete ; Lee, Hyesun

Requirements Engineering, 11/2014, Vol.19(4), pp.377-395 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00766-013-0183-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...