skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed user interfaces for clinical ubiquitous computing applications

Bång, Magnus ; Larsson, Anders ; Berglund, Erik ; Eriksson, Henrik

International Journal of Medical Informatics, 2005, Vol.74(7), pp.545-551 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 1386-5056 ; DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2005.05.013

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed user interfaces for clinical ubiquitous computing applications.(Report)

Ba[yen]ng, Magnus ; Larsson, Anders ; Berglund, Erik ; Eriksson, Henrik

International Journal of Medical Informatics, August, 2005, Vol.74(7-8), p.545(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1386-5056

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed user interfaces for clinical ubiquitous computing applications

Bång, Magnus ; Larsson, Anders ; Berglund, Erik ; Eriksson, Henrik

International journal of medical informatics, August 2005, Vol.74(7-8), pp.545-51 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1386-5056 ; PMID: 16023409 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Distributed user interfaces for clinical ubiquitous computing applications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed user interfaces for clinical ubiquitous computing applications

Bång, Magnus ; Larsson, Anders ; Berglund, Erik ; Eriksson, Henrik

International Journal of Medical Informatics, 8/2005, Vol.74(7-8), pp.545-551 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13865056 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2005.05.013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...