skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural study on gold nanoparticle functionalized with DNA and its non-cross-linking aggregation

Fujita, Masahiro ; Katafuchi, Yoshizumi ; Ito, Kazuki ; Kanayama, Naoki ; Takarada, Tohru ; Maeda, Mizuo

Journal of Colloid And Interface Science, 15 February 2012, Vol.368(1), pp.629-635 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0021-9797 ; E-ISSN: 1095-7103 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2011.11.021

Toàn văn sẵn có

2
Structural study on gold nanoparticle functionalized with DNA and its non-cross-linking aggregation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural study on gold nanoparticle functionalized with DNA and its non-cross-linking aggregation

Fujita, Masahiro ; Katafuchi, Yoshizumi ; Ito, Kazuki ; Kanayama, Naoki ; Takarada, Tohru ; Maeda, Mizuo

Journal of Colloid and Interface Science, 02/2012, Vol.368(1), pp.629-635 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00219797 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2011.11.021

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural study on gold nanoparticle functionalized with DNA and its non-cross-linking aggregation

Fujita, Masahiro ; Katafuchi, Yoshizumi ; Ito, Kazuki ; Kanayama, Naoki ; Takarada, Tohru ; Maeda, Mizuo

Journal of colloid and interface science, 15 February 2012, Vol.368(1), pp.629-35 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-7103 ; PMID: 22143000 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2011.11.021

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...