skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: The Sacred Project of American Sociology

Reimer, David

Acta Sociologica, August 2015, Vol.58(3), pp.287-289 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699315581452

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book review: "The Sacred Project of American Sociology."(Book review)

Reimer, David

Acta Sociologica, 2015, Vol.58(3), pp.287-289 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

3
Book Review: The Sacred Project of American Sociology (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: The Sacred Project of American Sociology (Book review)

Reimer, David

Acta Sociologica, 08/2015, Vol.58(3), pp.287-289 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0001699315581452

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...