skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration

Lozano, María D. ; Gallud, Jose A. ; Tesoriero, Ricardo ; Penichet, Victor M.R.

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-1-4471-5498-3 ; E-ISBN: 978-1-4471-5499-0 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5499-0

Toàn văn sẵn có

2
Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration

Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Lozano, María D (Editor) ; Gallud, Jose A (Editor) ; Tesoriero, Ricardo (Editor) ; Penichet, Victor M.R (Editor)

Human–Computer Interaction Series

SpringerLink Books

ISBN: 9781447154983 ; ISBN: 1447154983 ; E-ISBN: 9781447154990 ; E-ISBN: 1447154991 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5499-0

Toàn văn sẵn có

3
Distributed user interfaces : usability and collaboration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed user interfaces : usability and collaboration

Lozano, Maria D.

Gale Virtual Reference Library (GVRL)

E-ISBN13: 9781447154990

Toàn văn sẵn có

4
Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration

Lozano, Maria D ; Gallud, Jose A ; Tesoriero, Ricardo ; Penichet, Victor M. R

Dawsonera

ISBN10: 1447154983 ; ISBN13: 9781447154983 ; E-ISBN10: 1447154991 ; E-ISBN13: 9781447154990

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...