skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization and galaxy formation simulation XI: Clustering and halo masses of high redshift galaxies

Park, Jaehong ; Kim, Han-Seek ; Liu, Chuanwu ; Trenti, M. ; Duffy, Alan R. ; Geil, Paul M. ; Mutch, Simon J. ; Poole, Gregory B. ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J. Stuart B.

Cornell University

Arxiv ID: 1703.05419

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark-ages reionization and galaxy formation simulation XI: Clustering and halo masses of high redshift galaxies

Park, Jaehong ; Han-Seek, Kim ; Liu, Chuanwu ; Trenti, M ; Duffy, Alan ; Geil, Paul ; Mutch, Simon ; Poole, Gregory ; Mesinger, Andrei ; Wyithe, J; Wyithe, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 15, 2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1093/mnras/stx1884

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...