skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
ESHRE guideline for the diagnosis and treatment of endometriosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESHRE guideline for the diagnosis and treatment of endometriosis

Kennedy, S.

Human Reproduction, 06/24/2005, Vol.20(10), pp.2698-2704 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/dei135

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESHRE guideline for the diagnosis and treatment of endometriosis

Kennedy, Stephen ; Bergqvist, Agneta ; Chapron, Charles ; Dhooghe, Thomas ; Dunselman, Gerard ; Greb, Robert ; Hummelshoj, Lone ; Prentice, Andrew ; Saridogan, Ertan

Human Reproduction, 2005, Vol.20(10), pp.2698-2704 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: 10.1093/humrep/dei135

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESHRE guideline for the diagnosis and treatment of endometriosis

Kennedy, Stephen ; Bergqvist, Agneta ; Chapron, Charles ; D'Hooghe, Thomas ; Dunselman, Gerard ; Greb, Robert ; Hummelshoj, Lone ; Prentice, Andrew ; Saridogan, Ertan

Human reproduction (Oxford, England), October 2005, Vol.20(10), pp.2698-704 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0268-1161 ; PMID: 15980014 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...