skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-Assessing “trickle-down” Using a Multidimensional Criteria: The Case of India

Mitra, Shabana

Social Indicators Research, Apr 2018, Vol.136(2), pp.497-515 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03038300 ; E-ISSN: 15730921 ; DOI: 10.1007/s11205-017-1568-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-Assessing “trickle-down” Using a Multidimensional Criteria: The Case of India

Mitra, Shabana

Social Indicators Research, 2018, Vol.136(2), pp.497-515 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: 10.1007/s11205-017-1568-6

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-Assessing "trickle-down" Using a Multidimensional Criteria: The Case of India.(Report)(Author abstract)

Mitra, Shabana

Social Indicators Research, 2018, Vol.136(3), p.497(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0303-8300 ; DOI: 10.1007/s11205-017-1568-6

Toàn văn sẵn có

4
Re-Assessing “trickle-down” Using a Multidimensional Criteria: The Case of India
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-Assessing “trickle-down” Using a Multidimensional Criteria: The Case of India

Mitra, Shabana

Social Indicators Research, 4/2018, Vol.136(2), pp.497-515 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11205-017-1568-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...