skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project (ISI-MIP): project framework.(SPECIAL FEATURE: PERSPECTIVE)(Author abstract)

Warszawski, Lila ; Frieler, Katja ; Huber, Veronika ; Piontek, Franziska ; Serdeczny, Olivia ; Schewe, Jacob

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 4, 2014, Vol.111(9), p.3228(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project (ISI–MIP): Project framework

Warszawski, Lila ; Frieler, Katja ; Huber, Veronika ; Piontek, Franziska ; Serdeczny, Olivia ; Schewe, Jacob

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 4 March 2014, Vol.111(9), pp.3228-3232 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project (ISI–MIP): Project framework

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014, Vol.111(9), pp.3228-3232 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project (ISI–MIP): Project framework

Warszawski, Lila ; Frieler, Katja ; Huber, Veronika ; Piontek, Franziska ; Serdeczny, Olivia ; Schewe, Jacob

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 4 March 2014, Vol.111(9), pp.3228-3232 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

5
The Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project (ISI–MIP): Project framework
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project (ISI–MIP): Project framework

Warszawski, Lila ; Frieler, Katja ; Huber, Veronika ; Piontek, Franziska ; Serdeczny, Olivia ; Schewe, Jacob

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/04/2014, Vol.111(9), pp.3228-3232 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1312330110

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project (ISI-MIP): project framework

Warszawski, Lila ; Frieler, Katja ; Huber, Veronika ; Piontek, Franziska ; Serdeczny, Olivia ; Schewe, Jacob

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 04 March 2014, Vol.111(9), pp.3228-32 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24344316 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1312330110

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...