skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and safety of deep anterior lamellar keratoplasty vs. penetrating keratoplasty for keratoconus: a meta-analysis

Liu, Hao ; Chen, Yihui ; Wang, Peng ; Li, Bing ; Wang, Weifang ; Su, Yan ; Sheng, Minjie

PloS one, 2015, Vol.10(1), pp.e0113332 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25633311 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0113332

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and Safety of Deep Anterior Lamellar Keratoplasty vs. Penetrating Keratoplasty for Keratoconus: A Meta-Analysis

Liu, Hao ; Chen, Yihui ; Wang, Peng ; Li, Bing ; Wang, Weifang ; Su, Yan ; Sheng, Minjie; Taylor, Andrew W (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0113332 ; PMCID: 4310590 ; PMID: 25633311

Truy cập trực tuyến

3
Efficacy and Safety of Deep Anterior Lamellar Keratoplasty vs. Penetrating Keratoplasty for Keratoconus: A Meta-Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and Safety of Deep Anterior Lamellar Keratoplasty vs. Penetrating Keratoplasty for Keratoconus: A Meta-Analysis

Liu, Hao ; Chen, Yihui ; Wang, Peng ; Li, Bing ; Wang, Weifang ; Su, Yan ; Sheng, Minjie; Taylor, Andrew W

PLOS ONE, 1/29/2015, Vol.10(1), p.e0113332 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0113332

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and Safety of Deep Anterior Lamellar Keratoplasty vs. Penetrating Keratoplasty for Keratoconus: A Meta-Analysis

Liu, Hao ; Chen, Yihui ; Wang, Peng ; Li, Bing ; Wang, Weifang ; Su, Yan ; Sheng, Minjie

PLoS One, Jan 2015, Vol.10(1), p.e0113332 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0113332

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy and safety of deep anterior lamellar keratoplasty vs. penetrating keratoplasty for keratoconus: a meta-analysis

Hao Liu ; Yihui Chen ; Peng Wang ; Bing Li ; Weifang Wang ; Yan Su ; Minjie Sheng

PloS one, 01 January 2015, Vol.10(1), p.e0113332 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0113332

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...