skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attitudes of the German General Population toward Early Diagnosis of Dementia – Results of a Representative Telephone Survey (Attitudes toward Early Diagnosis of Dementia)

Luck, Tobias ; Luppa, Melanie ; Sieber, Jennifer ; Schomerus, Georg ; Werner, Perla ; König, Hans-Helmut ; Riedel-Heller, Steffi G; Thiem, Ulrich (Editor)

2012, Vol.7(11), p.e50792 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050792

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attitudes of the German General Population toward Early Diagnosis of Dementia – Results of a Representative Telephone Survey

Luck, Tobias ; Luppa, Melanie ; Sieber, Jennifer ; Schomerus, Georg ; Werner, Perla ; König, Hans-Helmut ; Riedel-Heller, Steffi G; Thiem, Ulrich (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(11) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050792 ; PMCID: 3507733 ; PMID: 23209827

Toàn văn sẵn có

3
Attitudes of the German General Population toward Early Diagnosis of Dementia – Results of a Representative Telephone Survey
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attitudes of the German General Population toward Early Diagnosis of Dementia – Results of a Representative Telephone Survey

Luck, Tobias ; Luppa, Melanie ; Sieber, Jennifer ; Schomerus, Georg ; Werner, Perla ; König, Hans-Helmut ; Riedel-Heller, Steffi G.; Thiem, Ulrich

PLoS ONE, 11/27/2012, Vol.7(11), p.e50792 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0050792

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attitudes of the German general population toward early diagnosis of dementia--results of a representative telephone survey

Luck, Tobias ; Luppa, Melanie ; Sieber, Jennifer ; Schomerus, Georg ; Werner, Perla ; König, Hans-Helmut ; Riedel-Heller, Steffi G

PloS one, 2012, Vol.7(11), pp.e50792 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23209827 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050792

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attitudes of the German General Population toward Early Diagnosis of Dementia - Results of a Representative Telephone Survey.(Research Article)(Survey)

Luck, Tobias ; Luppa, Melanie ; Sieber, Jennifer ; Schomerus, Georg ; Werner, Perla ; Konig, Hans-Helmut ; Riedel-Heller, Steffi G.

PLoS ONE, Nov 27, 2012, Vol.7(11), p.e50792 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050792

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attitudes of the German General Population toward Early Diagnosis of Dementia - Results of a Representative Telephone Survey.(Research Article)(Survey)

Luck, Tobias ; Luppa, Melanie ; Sieber, Jennifer ; Schomerus, Georg ; Werner, Perla ; Konig, Hans - Helmut ; Riedel - Heller, Steffi G.

PLoS ONE, Nov 27, 2012, Vol.7(11), p.e50792 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050792

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attitudes of the German General Population toward Early Diagnosis of Dementia – Results of a Representative Telephone Survey

Luck, Tobias ; Luppa, Melanie ; Sieber, Jennifer ; Schomerus, Georg ; Werner, Perla ; König, Hans-Helmut ; Riedel-Heller, Steffi

PLoS One, Nov 2012, p.e50792 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050792

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attitudes of the German general population toward early diagnosis of dementia--results of a representative telephone survey

Tobias Luck ; Melanie Luppa ; Jennifer Sieber ; Georg Schomerus ; Perla Werner ; Hans-Helmut König ; Steffi G Riedel-Heller

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(11), p.e50792 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050792

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...