skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

Chen, Yucong ; Zhou, Yun ; Wen, Jiangtao

Information, 9/2016, Vol.7(3), p.53 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2078-2489 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/info7030053

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

Yucong Chen ; Yun Zhou ; Jiangtao Wen

Information, 01 September 2016, Vol.7(3), p.53 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2078-2489 ; DOI: 10.3390/info7030053

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...