skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early days of the Latin American Perspectives editorial collective.(Report)

Bray, Marjorie Woodford

Latin American Perspectives, 2013, Vol.40(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0094-582X

Toàn văn sẵn có

2
Early Days of the Latin American Perspectives Editorial Collective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Days of the Latin American Perspectives Editorial Collective

Woodford Bray, M.

Latin American Perspectives, 11/01/2013, Vol.40(6), pp.56-60 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0094-582X ; E-ISSN: 1552-678X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0094582X13504198

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Days of the Latin American Perspectives Editorial Collective

Woodford Bray, Marjorie

Latin American Perspectives, November 2013, Vol.40(6), pp.56-60 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0094-582X ; E-ISSN: 1552-678X ; DOI: 10.1177/0094582X13504198

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...