skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-adaptive calibration to improve BCI efficiency

Vidaurre, Carmen ; Sannelli, Claudia ; Müller, Klaus-Robert ; Blankertz, Benjamin

Journal of neural engineering, April 2011, Vol.8(2), pp.025009 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1741-2552 ; PMID: 21436515 Version:1 ; DOI: 10.1088/1741-2560/8/2/025009

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-adaptive calibration to improve bci efficiency

Vidaurre, Carmen ; Sannelli, Claudia ; Müller, Klaus-Robert ; Blankertz, Benjamin

Journal of Neural Engineering, 2011, Vol.8(2), p.025009 (8pp) [Tạp chí có phản biện]

IOPscience (IOP Publishing)

ISSN: 1741-2560 ; E-ISSN: 1741-2552 ; DOI: 10.1088/1741-2560/8/2/025009

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...