skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skilled Immigration and Innovation: Evidence from Enrolment Fluctuations in US Doctoral Programmes

Stuen, Eric ; Mobarak, Ahmed ; Maskus, Keith

The Economic Journal, Dec 2012, Vol.122(565), p.1143 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00130133

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Qualifzierter und Innovation. Erkenntnisse aus Einschreibungsfluktuaionen in Promotionsprogramme der USA.
Skilled immigration and innovation: Evidence from enrolment fluctuations in US doctoral programmes.

Stuen, Eric T. ; Mushfiq Mobarak, Ahmed ; Maskus, Keith E.

The economic journal, 2012, Vol.122(565), pp.1143-1176 [Tạp chí có phản biện]

FIS Bildung Literaturdatenbank (DIPF)

ISSN: 0013-0133 ; DOI: 10.1111/j.1468-0297.2012.02543.x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skilled Immigration and Innovation: Evidence from Enrolment Fluctuations in US Doctoral Programmes *

Stuen, Eric T. ; Mobarak, Ahmed Mushfiq ; Maskus, Keith E.

Economic Journal, December 2012, Vol.122(565), pp.1143-1176 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/j.1468-0297.2012.02543.x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SKILLED IMMIGRATION AND INNOVATION: EVIDENCE FROM ENROLMENT FLUCTUATIONS IN US DOCTORAL PROGRAMMES

Stuen, Eric T. ; Mobarak, Ahmed Mushfiq ; Maskus, Keith E.

The Economic Journal, 1 December 2012, Vol.122(565), pp.1143-1176 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00130133 ; E-ISSN: 14680297

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SKILLED IMMIGRATION AND INNOVATION: EVIDENCE FROM ENROLMENT FLUCTUATIONS IN US DOCTORAL PROGRAMMES

Stuen, Eric T. ; Mobarak, Ahmed Mushfiq ; Maskus, Keith E.

The Economic Journal, 1 December 2012, Vol.122(565), pp.1143-1176 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00130133 ; E-ISSN: 14680297

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SKILLED IMMIGRATION AND INNOVATION: EVIDENCE FROM ENROLMENT FLUCTUATIONS IN US DOCTORAL PROGRAMMES

Stuen, Eric T. ; Mobarak, Ahmed Mushfiq ; Maskus, Keith E.

The Economic Journal, 1 December 2012, Vol.122(565), pp.1143-1176 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00130133 ; E-ISSN: 14680297

Toàn văn sẵn có

7
Skilled Immigration and Innovation: Evidence from Enrolment Fluctuations in us Doctoral Programmes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skilled Immigration and Innovation: Evidence from Enrolment Fluctuations in us Doctoral Programmes

Stuen, Eric T. ; Mobarak, Ahmed Mushfiq ; Maskus, Keith E.

The Economic Journal, 12/01/2012, Vol.122(565), pp.1143-1176 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0297.2012.02543.x

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skilled immigration and innovation evidence from enrolment fluctuations in US doctoral programmes

Stuen, Eric T; Mobarak, Ahmed Mushfiq ; Maskus, Keith E

The economic journal : the journal of the Royal Economic Society, 2012, Vol.122(565), pp. 1143-1176 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1468-0297

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...