skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive and Phase Selective Spike Timing Dependent Plasticity in Synaptically Coupled Neuronal Oscillators (Adaptive and Phase Selective STDP)

Kazantsev, Victor ; Tyukin, Ivan; Moreno, Yamir (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3), p.e30411 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030411

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive and Phase Selective Spike Timing Dependent Plasticity in Synaptically Coupled Neuronal Oscillators

Kazantsev, Victor ; Tyukin, Ivan; Moreno, Yamir (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030411 ; PMCID: 3295799 ; PMID: 22412830

Toàn văn sẵn có

3
Adaptive and Phase Selective Spike Timing Dependent Plasticity in Synaptically Coupled Neuronal Oscillators
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive and Phase Selective Spike Timing Dependent Plasticity in Synaptically Coupled Neuronal Oscillators

Kazantsev, Victor ; Tyukin, Ivan; Moreno, Yamir

PLoS ONE, 3/6/2012, Vol.7(3), p.e30411 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0030411

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive and phase selective spike timing dependent plasticity in synaptically coupled neuronal oscillators

Kazantsev, Victor ; Tyukin, Ivan

PloS one, 2012, Vol.7(3), pp.e30411 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22412830 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030411

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive and Phase Selective Spike Timing Dependent Plasticity in Synaptically Coupled Neuronal Oscillators

Kazantsev, Victor ; Tyukin, Ivan

PLoS One, Mar 2012, Vol.7(3), p.e30411 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030411

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive and phase selective spike timing dependent plasticity in synaptically coupled neuronal oscillators

Victor Kazantsev ; Ivan Tyukin

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(3), p.e30411 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030411

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...