skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do actions speak louder than words? an empirical investigation of corporate environmental reputation

Cho, Charles H ; Guidry, Ronald P ; Hageman, Amy M ; Patten, Dennis M

Accounting, organizations and society : an international journal devoted to the behavioural, organizational and social aspects of accounting, 2012, Vol.37(1), pp. 14-25 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0361-3682

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do actions speak louder than words? An empirical investigation of corporate environmental reputation.(Report)

Cho, Charles H. ; Guidry, Ronald P. ; Hageman, Amy M. ; Patten, Dennis M.

Accounting, Organizations and Society, Jan, 2012, Vol.37(1), p.14(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0361-3682

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do actions speak louder than words? An empirical investigation of corporate environmental reputation

Cho, Charles ; Guidry, Ronald ; Hageman, Amy ; Patten, Dennis

Accounting, Organizations and Society, Jan 2012, Vol.37(1), p.14 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03613682

Toàn văn sẵn có

4
Do actions speak louder than words? An empirical investigation of corporate environmental reputation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do actions speak louder than words? An empirical investigation of corporate environmental reputation

Cho, Charles H. ; Guidry, Ronald P. ; Hageman, Amy M. ; Patten, Dennis M.

Accounting, Organizations and Society, 1/2012, Vol.37(1), pp.14-25 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03613682 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.aos.2011.12.001

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do actions speak louder than words? An empirical investigation of corporate environmental reputation

Cho, Charles H ; Guidry, Ronald P ; Hageman, Amy M ; Patten, Dennis M

Accounting, Organizations and Society, 2012, Vol.37(1), pp.14-25 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0361-3682 ; E-ISSN: 1873-6289 ; DOI: 10.1016/j.aos.2011.12.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...