skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De novo subtype and strain identification of botulinum neurotoxin type B through toxin proteomics.(Original Paper)

Kalb, Suzanne R. ; Baudys, Jakub ; Rees, Jon C. ; Smith, Theresa J. ; Smith, Leonard A. ; Helma, Charles H. ; Hill, Karen ; Kull, Skadi ; Kirchner, Sebastian ; Dorner, Martin B. ; Dorner, Brigitte G. ; Pirkle, James L. ; Barr, John R.

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2012, Vol.403(1), p.215(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1618-2642

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De novo subtype and strain identification of botulinum neurotoxin type B through toxin proteomics.(Report)

Kalb, Suzanne R. ; Baudys, Jakub ; Rees, Jon C. ; Smith, Theresa J. ; Smith, Leonard A. ; Helma, Charles H. ; Hill, Karen ; Kull, Skadi ; Kirchner, Sebastian ; Dorner, Martin B. ; Dorner, Brigitte G. ; Pirkle, James L. ; Barr, John R.

Analytical and Bioanalytical Chemistry, April, 2012, Vol.403(1), p.215(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1618-2642

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De novo subtype and strain identification of botulinum neurotoxin type B through toxin proteomics

Kalb, Suzanne ; Baudys, Jakub ; Rees, Jon ; Smith, Theresa ; Smith, Leonard ; Helma, Charles ; Hill, Karen ; Kull, Skadi ; Kirchner, Sebastian ; Dorner, Martin ; Dorner, Brigitte ; Pirkle, James ; Barr, John

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2012, Vol.403(1), pp.215-226 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/s00216-012-5767-3

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De novo subtype and strain identification of botulinum neurotoxin type B through toxin proteomics

Kalb, Suzanne R ; Baudys, Jakub ; Rees, Jon C ; Smith, Theresa J ; Smith, Leonard A ; Helma, Charles H ; Hill, Karen ; Kull, Skadi ; Kirchner, Sebastian ; Dorner, Martin B ; Dorner, Brigitte G ; Pirkle, James L ; Barr, John R

Analytical and bioanalytical chemistry, April 2012, Vol.403(1), pp.215-26 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1618-2650 ; PMID: 22395449 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00216-012-5767-3

Toàn văn sẵn có

5
De novo subtype and strain identification of botulinum neurotoxin type B through toxin proteomics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De novo subtype and strain identification of botulinum neurotoxin type B through toxin proteomics

Kalb, Suzanne R. ; Baudys, Jakub ; Rees, Jon C. ; Smith, Theresa J. ; Smith, Leonard A. ; Helma, Charles H. ; Hill, Karen ; Kull, Skadi ; Kirchner, Sebastian ; Dorner, Martin B. ; Dorner, Brigitte G. ; Pirkle, James L. ; Barr, John R.

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 4/2012, Vol.403(1), pp.215-226 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1618-2642 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00216-012-5767-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...