skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-7 induces apoptosis in human germinal center B cells and is influenced by TGF-β receptor type I ALK5

Bollum, Lise K ; Huse, Kanutte ; Oksvold, Morten P ; Bai, Baoyan ; Hilden, Vera I ; Forfang, Lise ; Yoon, Sun Ok ; Wälchli, Sébastien ; Smeland, Erlend B ; Myklebust, June H; Shi, Xing-Ming (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(5) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0177188 ; PMCID: 5425193 ; PMID: 28489883

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-7 induces apoptosis in human germinal center B cells and is influenced by TGF-[beta] receptor type I ALK5.(Research Article)

Bollum, Lise K. ; Huse, Kanutte ; Oksvold, Morten P. ; Bai, Baoyan ; Hilden, Vera I. ; Forfang, Lise ; Yoon, Sun Ok ; Walchli, Sebastien ; Smeland, Erlend B. ; Myklebust, June H.

PLoS ONE, May 10, 2017, Vol.12(5), p.e0177188 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0177188

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-7 induces apoptosis in human germinal center B cells and is influenced by TGF-[beta] receptor type I ALK5.(Research Article)

Bollum, Lise K. ; Huse, Kanutte ; Oksvold, Morten P. ; Bai, Baoyan ; Hilden, Vera I. ; Forfang, Lise ; Yoon, Sun Ok ; Walchli, Sebastien ; Smeland, Erlend B. ; Myklebust, June H.

PLoS ONE, May 10, 2017, Vol.12(5), p.e0177188 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0177188

Toàn văn sẵn có

4
BMP-7 induces apoptosis in human germinal center B cells and is influenced by TGF-β receptor type I ALK5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-7 induces apoptosis in human germinal center B cells and is influenced by TGF-β receptor type I ALK5

Bollum, Lise K. ; Huse, Kanutte ; Oksvold, Morten P. ; Bai, Baoyan ; Hilden, Vera I. ; Forfang, Lise ; Yoon, Sun Ok ; Wälchli, Sébastien ; Smeland, Erlend B. ; Myklebust, June H.; Shi, Xing-Ming

PLOS ONE, 5/10/2017, Vol.12(5), p.e0177188 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0177188

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-7 induces apoptosis in human germinal center B cells and is influenced by TGF-β receptor type I ALK5

Bollum, Lise K ; Huse, Kanutte ; Oksvold, Morten P ; Bai, Baoyan ; Hilden, Vera I ; Forfang, Lise ; Yoon, Sun Ok ; Wälchli, Sébastien ; Smeland, Erlend B ; Myklebust, June H

PloS one, 2017, Vol.12(5), pp.e0177188 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 28489883 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0177188

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-7 induces apoptosis in human germinal center B cells and is influenced by TGF-β receptor type I ALK5

Lise K Bollum ; Kanutte Huse ; Morten P Oksvold ; Baoyan Bai ; Vera I Hilden ; Lise Forfang ; Sun Ok Yoon ; Sébastien Wälchli ; Erlend B Smeland ; June H Myklebust

PLoS ONE, 01 January 2017, Vol.12(5), p.e0177188 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0177188

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-7 induces apoptosis in human germinal center B cells and is influenced by TGF-β receptor type I ALK5

Bollum, Lise ; Huse, Kanutte ; Oksvold, Morten ; Bai, Baoyan ; Hilden, Vera ; Forfang, Lise ; Yoon, Sun ; Wälchli, Sébastien ; Smeland, Erlend ; Myklebust, June

PLoS One, May 2017, p.e0177188 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0177188

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-7 induces apoptosis in human germinal center B cells and is influenced by TGF-β receptor type I ALK5

Bollum, Lise Kristin ; Huse, Kanutte ; Oksvold, Morten Pedersen ; Bai, Baoyan ; Hilden, Vera Irene ; Forfang, Lise ; Yoon, So ; Wälchli, Sébastien ; Smeland, Erlend B ; Myklebust, June

NFR/179571 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1371/journal.pone.0177188

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...