skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of Web searching studies and a framework for future research

Jansen, Bernard ; Pooch, Udo

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Feb 1, 2001, Vol.52(3), pp.235-246 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/1097-4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1607>3.0.CO;2-F

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of Web searching studies and a framework for future research.(Statistical Data Included)

Jansen, Bernard J. ; Pooch, Udo

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Feb 1, 2001, Vol.52(3), p.235(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1532-2882

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of Web searching studies and a framework for future research.(Statistical Data Included)

Jansen, Bernard J. ; Pooch, Udo

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Feb 1, 2001, Vol.52(3), p.235(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1532-2882

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of Web searching studies and a framework for future research

Jansen, Bernard J. ; Pooch, Udo

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2001, Vol.52(3), pp.235-246 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: 10.1002/1097-4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1607>3.0.CO;2-F

Toàn văn không sẵn có

5
A review of Web searching studies and a framework for future research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of Web searching studies and a framework for future research

Jansen, Bernard J. ; Pooch, Udo

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2001, Vol.52(3), pp.235-246 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/1097-4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1607>3.0.CO;2-F

Toàn văn không sẵn có

6
A review of Web searching studies and a framework for future research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of Web searching studies and a framework for future research

Jansen, Bernard J. ; Pooch, Udo

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 00/2001, Vol.52(3), pp.235-246 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/1097-4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1607>3.3.CO;2-6

Toàn văn không sẵn có

7
Protein annotators' assistant: A novel application of information retrieval techniques
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein annotators' assistant: A novel application of information retrieval techniques

Wise, Michael J.

Journal of the American Society for Information Science, 2000, Vol.51(12), pp.1131-1136 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/1097-4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1020>3.0.CO;2-F

Toàn văn không sẵn có

8
Protein annotators' assistant: A novel application of information retrieval techniques
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein annotators' assistant: A novel application of information retrieval techniques

Wise, Michael J.

Journal of the American Society for Information Science, 00/2000, Vol.51(12), pp.1131-1136 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/1097-4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1020>3.3.CO;2-6

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein Annotators' Assistant: A Novel Application of Information Retrieval Techniques

Wise, Michael J

Journal of the American Society for Information Science, 2000, Vol.51(12), p.1131 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0002-8231 ; E-ISSN: 1097-4571

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein annotators' assistant: A novel application of information retrieval techniques

Wise, Michael

Journal of the American Society for Information Science, Oct 2000, Vol.51(12), p.1131 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028231 ; DOI: 10.1002/1097-4571(2000)9999:9999<::AID-ASI1020>3.0.CO;2-F

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Review of Web Searching Studies and a Framework for Future Research

Jansen, Bernard J ; Pooch, Udo

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2001, Vol.52(3), p.235 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 3318-3324

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...