skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding Home: Landmark Ambiguity in Human Navigation

Jetzschke, Simon ; Ernst, Marc O ; Froehlich, Julia ; Boeddeker, Norbert

Frontiers in behavioral neuroscience, 2017, Vol.11, pp.132 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1662-5153 ; PMID: 28769773 Version:1 ; DOI: 10.3389/fnbeh.2017.00132

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding Home: Landmark Ambiguity in Human Navigation

Jetzschke, Simon ; Ernst, Marc O ; Froehlich, Julia ; Boeddeker, Norbert

Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2017, Vol.11 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1662-5153 ; DOI: 10.3389/fnbeh.2017.00132 ; PMCID: 5513971 ; PMID: 28769773

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding Home: Landmark Ambiguity in Human Navigation

Simon Jetzschke ; Simon Jetzschke ; Marc O. Ernst ; Marc O. Ernst ; Julia Froehlich ; Norbert Boeddeker ; Norbert Boeddeker

Frontiers in Behavioral Neuroscience, 01 July 2017, Vol.11 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1662-5153 ; DOI: 10.3389/fnbeh.2017.00132

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding Home: Landmark Ambiguity in Human Navigation

Jetzschke, Simon ; Ernst, Marc ; Froehlich, Julia ; Boeddeker, Norbert

Frontiers in Behavioral Neuroscience, Jul 18, 2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 1662-5153 ; DOI: 10.3389/fnbeh.2017.00132

Toàn văn sẵn có

5
Finding Home: Landmark Ambiguity in Human Navigation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finding Home: Landmark Ambiguity in Human Navigation

Jetzschke, Simon ; Ernst, Marc O. ; Froehlich, Julia ; Boeddeker, Norbert

Frontiers in Behavioral Neuroscience, 07/18/2017, Vol.11 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1662-5153 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3389/fnbeh.2017.00132

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...