skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent developments in FTC policy on deception

Ford, Gary T; Calfee, John Edward

Journal of marketing, 1986, Vol.50(3), pp.82-103 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0022-2429

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent developments in FTC policy on deception

Ford, Gary T. ; Calfee, John E.

Journal of Marketing, July, 1986, Vol.50(3), p.82(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2429

Toàn văn sẵn có

3
Recent Developments in FTC Policy on Deception
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Developments in FTC Policy on Deception

Ford, Gary T. ; Calfee, John E.

Journal of Marketing, 07/1986, Vol.50(3), pp.82-103 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-2429 ; E-ISSN: 1547-7185 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/002224298605000307

Toàn văn sẵn có

4
Recent Developments in FTC Policy on Deception
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent Developments in FTC Policy on Deception

Ford, Gary T. ; Calfee, John E.

Journal of Marketing, 07/1986, Vol.50(3), p.82 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00222429 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1251587

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...