skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching Rules for Collective Behaviors on Complex Networks: Optimal Configurations for Vibration Frequencies of Networked Harmonic Oscillators

Zhan, Meng ; Liu, Shuai ; He, Zhiwei; Boccaletti, Stefano (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0082161 ; PMCID: 3873270 ; PMID: 24386088

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching Rules for Collective Behaviors on Complex Networks: Optimal Configurations for Vibration Frequencies of Networked Harmonic Oscillators.(Research Article)

Zhan, Meng ; Liu, Shuai ; He, Zhiwei

PLoS ONE, Dec 26, 2013, Vol.8(12), p.e82161 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0082161

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching Rules for Collective Behaviors on Complex Networks: Optimal Configurations for Vibration Frequencies of Networked Harmonic Oscillators.(Research Article)

Zhan, Meng ; Liu, Shuai ; He, Zhiwei

PLoS ONE, Dec 26, 2013, Vol.8(12), p.e82161 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0082161

Toàn văn sẵn có

4
Matching Rules for Collective Behaviors on Complex Networks: Optimal Configurations for Vibration Frequencies of Networked Harmonic Oscillators
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching Rules for Collective Behaviors on Complex Networks: Optimal Configurations for Vibration Frequencies of Networked Harmonic Oscillators

Zhan, Meng ; Liu, Shuai ; He, Zhiwei; Boccaletti, Stefano

PLoS ONE, 12/26/2013, Vol.8(12), p.e82161 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0082161

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching rules for collective behaviors on complex networks: optimal configurations for vibration frequencies of networked harmonic oscillators

Zhan, Meng ; Liu, Shuai ; He, Zhiwei

PloS one, 2013, Vol.8(12), pp.e82161 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24386088 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0082161

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching Rules for Collective Behaviors on Complex Networks: Optimal Configurations for Vibration Frequencies of Networked Harmonic Oscillators

Zhan, Meng ; Liu, Shuai ; He, Zhiwei

PLoS One, Dec 2013, Vol.8(12), p.e82161 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0082161

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching rules for collective behaviors on complex networks: optimal configurations for vibration frequencies of networked harmonic oscillators

Meng Zhan ; Shuai Liu ; Zhiwei He

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(12), p.e82161 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0082161

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...