skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous bioaccumulation of multiple metals from electroplating effluent using Aspergillus lentulus

Mishra, Abhishek ; Malik, Anushree

Water Research, Oct 15, 2012, Vol.46(16), p.4991(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0043-1354

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous bioaccumulation of multiple metals from electroplating effluent using Aspergillus lentulus

Mishra , Abhishek ; Malik , Anushree

Water research, 2012, Vol.46(16), pp.4991-4998 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0043-1354

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous bioaccumulation of multiple metals from electroplating effluent using Aspergillus lentulus

Mishra, Abhishek ; Malik, Anushree

Water Research, 15 October 2012, Vol.46(16), pp.4991-4998 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2012.06.035

Toàn văn sẵn có

4
Simultaneous bioaccumulation of multiple metals from electroplating effluent using Aspergillus lentulus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous bioaccumulation of multiple metals from electroplating effluent using Aspergillus lentulus

Mishra, Abhishek ; Malik, Anushree

Water Research, 10/2012, Vol.46(16), pp.4991-4998 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00431354 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2012.06.035

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous bioaccumulation of multiple metals from electroplating effluent using Aspergillus lentulus

Mishra, Abhishek ; Malik, Anushree

Water research, 15 October 2012, Vol.46(16), pp.4991-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-2448 ; PMID: 22818025 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.watres.2012.06.035

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...