skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nf1 and Gmcsf interact in myeloid leukemogenesis

Birnbaum, R A ; O'Marcaigh, A ; Wardak, Z ; Zhang, Y Y ; Dranoff, G ; Jacks, T ; Clapp, D W ; Shannon, K M

Molecular cell, January 2000, Vol.5(1), pp.189-95 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1097-2765 ; PMID: 10678181 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Nf1 and Gmcsf Interact in Myeloid Leukemogenesis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nf1 and Gmcsf Interact in Myeloid Leukemogenesis

Birnbaum, Ron A. ; O'Marcaigh, Aengus ; Wardak, Zabihullah ; Zhang, You-Yan ; Dranoff, Glenn ; Jacks, Tyler ; Clapp, D.Wade ; Shannon, Kevin M.

Molecular Cell, 01/2000, Vol.5(1), pp.189-195 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10972765 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1097-2765(00)80415-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nf1 and Gmcsf Interact in Myeloid Leukemogenesis

Birnbaum, Ron A ; O'Marcaigh, Aengus ; Wardak, Zabihullah ; Zhang, You-Yan ; Dranoff, Glenn ; Jacks, Tyler ; Clapp, D.Wade ; Shannon, Kevin M

Molecular Cell, 2000, Vol.5(1), pp.189-195 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1097-2765 ; E-ISSN: 1097-4164 ; DOI: 10.1016/S1097-2765(00)80415-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...