skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Altered Expression of Small Heterodimer Partner Governs Cytochrome P450 (CYP) 2D6 Induction during Pregnancy in CYP2D6-humanized Mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Altered Expression of Small Heterodimer Partner Governs Cytochrome P450 (CYP) 2D6 Induction during Pregnancy in CYP2D6-humanized Mice

Koh, Kwi Hye ; Pan, Xian ; Shen, Hong-Wu ; Arnold, Samuel L. M. ; Yu, Ai-Ming ; Gonzalez, Frank J. ; Isoherranen, Nina ; Jeong, Hyunyoung

Journal of Biological Chemistry, 02/07/2014, Vol.289(6), pp.3105-3113 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M113.526798

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Altered expression of small heterodimer partner governs cytochrome P450 (CYP) 2D6 induction during pregnancy in CYP2D6-humanized mice

Koh, Kwi Hye ; Pan, Xian ; Shen, Hong-Wu ; Arnold, Samuel L M ; Yu, Ai-Ming ; Gonzalez, Frank J ; Isoherranen, Nina ; Jeong, Hyunyoung

The Journal of biological chemistry, 07 February 2014, Vol.289(6), pp.3105-13 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 24318876 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M113.526798

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...