skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sediment Quality of the SW Coastal Laizhou Bay, Bohai Sea, China: A Comprehensive Assessment Based on the Analysis of Heavy Metals

Gao, Xuelu ; Zhuang, Wen ; Chen, Chen - Tung Arthur ; Zhang, Yong

PLoS ONE, March 27, 2015, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sediment Quality of the SW Coastal Laizhou Bay, Bohai Sea, China: A Comprehensive Assessment Based on the Analysis of Heavy Metals

Gao, Xuelu ; Zhuang, Wen ; Chen, Chen-Tung Arthur ; Zhang, Yong

PLoS ONE, March 27, 2015, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sediment quality of the SW coastal Laizhou Bay, Bohai Sea, China: a comprehensive assessment based on the analysis of heavy metals

Gao, Xuelu ; Zhuang, Wen ; Chen, Chen-Tung Arthur ; Zhang, Yong

PloS one, 2015, Vol.10(3), pp.e0122190 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25816338 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0122190

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sediment Quality of the SW Coastal Laizhou Bay, Bohai Sea, China: A Comprehensive Assessment Based on the Analysis of Heavy Metals

Gao, Xuelu ; Zhuang, Wen ; Chen-Tung, Arthur ; Zhang, Yong

PLoS One, Mar 2015, Vol.10(3), p.e0122190 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0122190

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sediment Quality of the SW Coastal Laizhou Bay, Bohai Sea, China: A Comprehensive Assessment Based on the Analysis of Heavy Metals

Gao, Xuelu ; Zhuang, Wen ; Chen, Chen-Tung Arthur ; Zhang, Yong; Chin, Wei-Chun (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0122190 ; PMCID: 4376849 ; PMID: 25816338

Toàn văn sẵn có

6
Sediment Quality of the SW Coastal Laizhou Bay, Bohai Sea, China: A Comprehensive Assessment Based on the Analysis of Heavy Metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sediment Quality of the SW Coastal Laizhou Bay, Bohai Sea, China: A Comprehensive Assessment Based on the Analysis of Heavy Metals

Gao, Xuelu ; Zhuang, Wen ; Chen, Chen-Tung Arthur ; Zhang, Yong; Chin, Wei-Chun

PLOS ONE, 3/27/2015, Vol.10(3), p.e0122190 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0122190

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sediment quality of the SW coastal Laizhou Bay, Bohai Sea, China: a comprehensive assessment based on the analysis of heavy metals

Xuelu Gao ; Wen Zhuang ; Chen-Tung Arthur Chen ; Yong Zhang

PLoS ONE, Vol.10(3), p.e0122190 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0122190

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...