skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shallow Waters, Rising Tide: Shipping and Trade in Java Around 1750

Elson, R. E.

The Journal of Asian Studies, Feb, 1998, Vol.57(1), p.288(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java, 1680-1743

Elson, R. E.

The Journal of Asian Studies, Feb, 1998, Vol.57(1), p.288(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java, 1680–1743
Shallow Waters, Rising Tide: Shipping and Trade in Java Around 1750

Elson, R. E

The Journal of Asian Studies, 1998, Vol.57(1), pp.288-290 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2659102

Toàn văn sẵn có

4
Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java, 1680–1743. By Luc Nagtegaal. Translated by Beverley Jackson. Leiden: KITLV Press, 1996. vii, 250 pp. $37.00 (paper). Distributed by Cellar Bookshop. - Shallow Waters, Rising Tide: Shipping and Trade in Java Around 1750. By Gerrit Knaap. Leiden: KITLV Press, 1996. xii, 255 pp. $37.00 (paper). Distributed by Cellar Bookshop.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java, 1680–1743. By Luc Nagtegaal. Translated by Beverley Jackson. Leiden: KITLV Press, 1996. vii, 250 pp. $37.00 (paper). Distributed by Cellar Bookshop. - Shallow Waters, Rising Tide: Shipping and Trade in Java Around 1750. By Gerrit Knaap. Leiden: KITLV Press, 1996. xii, 255 pp. $37.00 (paper). Distributed by Cellar Bookshop.

Elson, R. E.

The Journal of Asian Studies, 02/1998, Vol.57(1), pp.288-290 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2659102

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java, 1680-1743 / Shallow Waters, Rising Tide: Shipping and Trade in Java Around 1750

Elson, R

The Journal of Asian Studies, Vol.57(1), pp.288-290 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...